Claudia Rodríguez Mérida

El surf, més que un esport

Tutor:
Patrocinador: Soci 813

Podríem dir que el meu projecte no és el típic Treball de Recerca sobre te- mes científics, és simplement diferent. A l’hora de triar el meu tema, pensava sobre conceptes d’empresa, ja que es- tic cursant el batxillerat social. Va ser llavors quan em vaig adonar que volia investigar un tema del qual tingués ga- nes de descobrir. Entre les meves pas- sions vaig trobar el surf. De fet, mai ha- via fet surf però era un esport que tenia ganes de descobrir. En aquesta situació va ser quan vaig veure un documental a la televisió que em va obrir els ulls. Va ser d’aquesta manera com vaig saber el que volia investigar: el surf terapèutic. Posteriorment, va sorgir la idea de pro- mocionar aquesta teràpia mitjançant un anunci publicitari.

Així doncs, el treball està dividit en quatre parts. A les dues primeres sec- cions es troba la part teòrica del propi surf com a esport i teràpia i la part pràctica de la meva experiència en el món del surf, un curs a l’escola Pukas i un voluntariat amb l’associació Play & Train. A les últimes dues parts es troba la part teòrica de la publicitat i, a l’últi- ma part, la creació de l’anunci divulga- tiu del surf terapèutic.

Amb la finalitat d’expressar tot el con- tingut d’aquestes pàgines, vaig anome- nar “El surf: més que un esport” el meu treball. Així doncs, amb aquestes pa- raules volia expressar clarament el mis- satge principal i divulgar l’ús d’aquest esport com a teràpia medicinal.