Bases del concurs de beques

OBJECTIUS

El nostre col·legi, com totes les institucions educatives, és part de la història en si mateixa, però també en gran part pels alumnes que ha format. El museu, les vitrines temàtiques, el laboratori, el teatre, la música i multitud d’incentius a la feina ben feta eren presents en el dia a dia amb una finalitat: l’excel·lència. Educar la voluntat dels alumnes per preparar-se adequadament per aconseguir que l’esforç i l’estudi els ajudi a formar-se per exercir una professió i assolir-la amb èxit.

Des de la primera edició al 2007, volem seguir afegint, al complert programa lectiu,  la col·laboració dels Antics Alumnes, mitjançant les Beques d’Estudi dels Antics Alumnes. Volem acostar el món professional i empresarial al col·legi, tot aportant un incentiu més a la preparació dels treballs de recerca de segon de Batxillerat.

PARTICIPANTS

Podran participar en aquest concurs tots els alumnes de 2n curs de Batxillerat del Col·legi Maristes-Valldemia que durant el present any acadèmic hagin presentat un treball de recerca. Cal que aquest estigui ja avaluat pels respectius professors amb una nota superior a 8 punts.

Una vegada s’acompleixin aquests requisits l’alumne ha de presentar la seva candidatura mitjançant el formulari que apareix en aquesta pàgina o bé presentat a la recepció del col·legi. Mitjançant aquest document s’expressa la voluntat de participar al concurs, i s’accepten les bases de la convocatòria.

Inscripció: Data límit 9 de maig. Fes la teva inscripció

Exposició pública: Dia 1 de juny.

Proclamació i lliurament premis: Festa de Promoció 2023

CARACTERÍSTIQUES DEL CONCURS

El concurs consta de tres fases:

  1. Una primera que és la pròpia presentació del treball.
  2. Una segona en la qual els tribunals, un cop examinats tots els presentats, proclamaran com a finalistes aquells que al seu criteri reuneixin el millor nivell.
  3. La tercera és l’exposició verbal, davant del jurat, dels treballs finalistes, que es podrà fer tant presencial com telemàtica.

PREMIS

Tres porten el nom dels fundadors de l’escola, i el  quart, com a homenatge a tots els germans i seglars que han donat vida a la institució porta en nom del Gmà.  Doroteo Pujol, medalla de la ciutat. Cada un d’ells està dotat d’un import de 300 euros i  trofeu. Tant els finalistes com els premiats se’ls lliura un  diploma commemoratiu.

  • Beca H. Coll Valldemia.

Promotor i fundador del Col·legi Valldemia. Expert en l’estudi de les Ciències Físiques i Naturals.

  • Beca Pelegrí Ferrer.

Fundador del Col·legi Valldemia. Gran pedagog i home d’empresa.

  • Beca Ramon Cuspinera.

Fundador del Col·legi Valldemia. Gran llatinista i home de lletres.

  • Beca Germà Doroteo.

Professor i director dels col·legis maristes a Mataró. Medalla de bronze de la Ciutat.

L’entitat dels Antics Alumnes, valora especialment treballs relacionats amb la història de l’escola o de personatges il·lustres antics alumnes i de les seves obres.  Es pot consultar als tutors opcions possibles.

En el cas de que no es disposi de treballs suficients que reuneixin la qualitat requerida, els premis es podran declarar deserts.

La proclamació dels guanyadors i lliurament de premis, habitualment es realitzarà en el transcurs de l’Acte Acadèmic de Graduació de la promoció. Si el temps programat per l’avaluació o altres circumstàncies no ho permeten, s’anunciarà oportunament.

L’associació es reserva el dret de presentar, a criteri del jurat,  qualsevol dels treballs premiats a altre certamen que es pugui organitzar conjuntament amb altres associacions d’antics alumnes de Catalunya.

ALTRES CONDICIONS

Per poder rebre l’import de la beca, s’han complir els següents requisits:

Fer arribar a l’entitat organitzadora, un article de caire periodístic, amb extensió mínima d’uns 650 caràcters,  en el qual  es parli del treball i de les conclusions. Cal adjuntar una fotografia de l’interessat i alguna il·lustració atractiva. Aquest contingut entrarà a formar part del historial dels premis publicat a www.valldemialumni.org

Un cop lliurat, caldrà omplir el aquest formulari amb les dades del guanyador, i en el transcurs dels trenta dies següents es realitzarà el pagament del premi.

TRIBUNAL

El tribunal estarà constituït per membres que designarà l’Associació d’Antics Alumnes, amb col·laboració de la direcció de l’escola i de l’A.M.P.A., entre persones vinculades a les entitats.  Tots ells professionals de prestigi, titulats en especialitats relacionades amb la temàtica del treballs presentats.

El tribunal, a banda de l’avaluació dels treballs, també crearà complicitats amb l’alumnat, exposant en veu alta les consideracions que cregui oportunes de caire  didàctic.  Es donaran doncs, conceptes i detalls tècnics, que ajudin als participants  en el seu futur per aconseguir professionalment l’excel·lència, que ja haurà començat amb el treball.

Les decisions preses pel tribunal són inapel·lables i es faran públiques tant a la web de l’Associació com a l’àmbit de l’Escola i personalment a tots els participants.

El membre degà del tribunal actuarà de secretari donant fe de les decisions del jurat, i redactant l’acta, que signaran tots ells.

CRITERIS D’AVALUACIÓ i EXPOSICIÓ PÚBLICA

El dia de l’avaluació, a l’hora establerta, es presentarà el jurat a tots els participants. Un cop acabada la breu salutació, i d’acord a l’horari establert, tots els seleccionats han de participar en l’acte d’exposició verbal  del treball davant del jurat. La durada de l’exposició serà de 20 minuts  i el jurat te facultat per demanar aclariments i fer preguntes.  

Els criteris d’avaluació tindran en compte els següents aspectes: Qualitat de la documentació presentada, innovació, viabilitat i atractiu del projecte, òptica creativa, aprofundiment en la recerca, singularitat i qualitat de la defensa.

DIFUSIÓ

A part de la informació a la web de l’Associació, aquesta es reserva el dret de poder difondre el contingut dels treballs amb el seu patrocini i donar la repercussió que cregui convenient als mitjans de comunicació.

Qualsevol aspecte no detallat a les bases i que generi qualsevol controvèrsia, serà resolt ad-hoc per la junta directiva de l’Associació d’Antics Alumnes, amb caràcter inapel·lable.

Patrocinadors: