Eugènia Guell Barnils

Chistina de Brunswick travessa l’objectiu

Tutor: Albert Cocera
Patrocinador: Valldemia Alumni

“Give me stories, stories, stories!” deia Mikael Opstrup, productor i guio- nista. I així és com l’autora del treball entén la seva temàtica. Es pregunta quina és la millor manera de trans- metre històries de divulgar el coneixe- ment i aconsegueix arribar a entendre que es tracta del documental, en con- cret del documental històric. Tots els professionals que es dediquen a això tenen la responsabilitat de crear i ge- nerar coneixement al públic, i això és el que l’autora ha intentat investigar.

Què és tot el que hi ha darrera d’un bon documental històric?

La preparació i la preproducció for- men part de la pràctica del treball que de ben segur hauria tirat endavant si l’autora hagués estat ja formada en l’àmbit de la comunicació. De fet, això és el que vol estudiar i aquest treball també li ha servit per reafirmar la seva posterior carrera. L’objecte d’estudi ha estat Christina de Brunswick, un per- sonatge històric rellevant, però que no és el principal objectiu del treball, sinó que clarament és l’excusa per aconse- guir entendre la transmissió d’un co- neixement al present. Amb un munt d’entrevistes a professionals molt di- versos i la participació al DOCS 2013, l’autora es converteix en una experta després de ser una autèntica aficiona- da al documental.