Gerard Melgares

Un mon virtual per a tothom

Tutor: Alexis Martin
Patrocinador: AMPA Valldemia

En realitzar un treball de recerca que requerís tantes hores de treball, vaig triar un tema que m’interessés per tal de treure-hi amb més ganes el màxim suc possible. Vaig centrar-me en una idea general, en el nou món de la rea- litat virtual. Gràcies a la seva novetat, em donava més oportunitats per idear alguna aplicació on la realitat virtual no fos present. El problema és a la gran ve- locitat que avança la tecnologia. Per molt nou que fos, els grans laboratoris i empre- ses ja havien tret molt de suc a la realitat virtual, però tot i així ho havia d’intentar.

Vaig centrar-me en la idea d’un món virtual per a tothom (d’aquí prové el tí- tol), un món lliure i modificable al nos- tre gust, on independentment de les discapacitats o dificultats d’una perso- na, pugui gaudir-lo com qualsevol altra. Per això, aprofitant l’entitat de la Fun- dació Maresme, vaig voler centrar-me en la utilització de la realitat virtual per millorar la qualitat de vida d’aquestes persones. De fet, per crear el meu “Se- rious Game” (un joc que té la finalitat d’ensenyar) em vaig basar en dues activitats que fan sevir a la Fundació Maresme: el joc de La Falda i el joc in- formàtic La Mosqueta.

Dit d’una altra manera, el meu objectiu va ser fusionar la realitat virtual i els pro- blemes de les persones amb discapacitats psíquiques o mentals per tal de trobar una millora en el seu dia a dia mitjançant la creació d’una activitat innovadora.