Jordi Sala Juarez

Aplicacions de la realitat augmentada

Tutor: Alexis Martín
Patrocinador: AMPA Valldemia

Últimament la informàtica està aconseguint un gran valor en la nostra societat, tot i així aques- ta es veu com una realitat exter- na a la nostra, amb l’únic propò- sit d’emmagatzemar, processar i transmetre dades. Amb el meu tre- ball de recerca el que plantejo és reorientar el nostre punt de vista sobre què és la informàtica i com aquesta ens pot influenciar a par- tir d’un concepte poc observat en el món de la tecnologia com és la realitat augmentada.

La realitat augmentada és una molt bona base de la qual parlar, ja que ens aporta un punt de vista general del progrés dins el procés computacional, però el fet més im- portant és que la realitat augmen- tada no se centra en una realitat externa que es crea segons unes necessitats determinades, sinó que aquesta s’adapta segons les neces- sitats que capta de l’entorn.

Amb aquestes bases ja establer- tes només em faltava l’objectiu que volia dur a terme i aquest s’ha centrat en l’adquisició del coneixement a partir de l’observació i interacció d’aquest mitjançant la superposició del món real amb el món virtual on és representa l’element a ensenyar a partir d’un dispositiu mòbil, és a dir, el que ens permet fer la realitat augmentada.

A partir d’aquí, el meu treball se centra per una part, en l’estudi de la visió artificial, que és un camp centrat en l’enteniment per part de l’ordinador del món extern, endinsant-me en l’estudi del seu algoritme de reconeixement més conegut, el ”SURF”. Per altra ban- da, també treballa el desenvolupament d’una aplicació de realitat augmentada on es veuen projec- tades les meves capacitats de pro- gramació, modelatge 3D i edició d’imatge per resoldre unes neces- sitats segons el camp de coneixe- ment que he decidit englobar i en el qual a partir de les diverses apli- cacions realitzades puc observar la seva alta portabilitat dins les di- verses branques de coneixement. Amb aquest treball arribo a la conclusió que la informàtica és i serà una eina revolucionària en el camp de l’educació i aquesta fusionarà el concepte dels dos mons coneguts com el món virtual i el món real.