Marc Sala Hidalgo

Veient la música

Tutor: Albert Dotras
Patrocinador: AMPA Valldemia

“Los mayores desafíos engen- dran los mejores resultados” de Guy Kawasaki.

La introducció comença recor- dant-nos que des de ben petits ens han ensenyat que la música s’escolta, les pintures es miren i la llum es veu, però és possible representar la músi- ca visualment? Aquest és l’objectiu. De ben segur que el nostre becari és un seguidor dels espectacles pi- ro-musicals. No sabem si el jurat li va preguntar si ha estat a les fonts de Montjuic, obra del enginyer Boigas.

L’objectiu, però és aconseguir fer un autòmat capaç de presentar visual- ment la música, valent-se de dues ca- racterístiques de la llum: el color i la intensitat per una banda i per l’altra el moviment de les rodes del robot.

En la teoria hi descobrim els variats paràmetres del so, ens sorprèn que al to se’l descriu com a altura. Aprenem que la mesura bàsica de la intensitat són els Bels. Ens descriu de quina for- ma representarà el robot els diferents paràmetres i ens diu què és un LED.

Apartat important és la descripció de la plataforma electrònica ARDUI- NO creada a Itàlia el 2005 que serà un mitjà a través del qual es progra- maran els microcontroladors de les plaques base del robot; aparell que ha construït i que és la part pràctica del treball. Una de les parts principals i més vistoses de l’aparell és la llum que projecta el robot per representar els paràmetres de l’altura i el volum de la música, la intensitat i el color.

Abans d’arribar a les conclusions podem veure detalladament els passos de la construcció del robot.

En apartats anteriors hem trobat la descripció del projecte EYEBORG del que fou protagonista el mataroní Neil Harbisson afectat d’acromatòpsia i que li permet a través d’un aparell captar els colors i transformar-los en sons. Veiem que en Marc ha fet una molt bona recerca i ha aconseguit la col·laboració d’una quantitat d’ente- sos en el tema molt gran. Sens dubte que per qualsevol treball de recerca és importat no quedar-se en la línea mes domèstica de professionals; co- mençar per aquest i anar fins als es- pecialistes. El robot funciona i com- pleix la missió per la que fou creat.