Elena Maspoch Gubau

Edició 2019

La dislèxia

Tutor: Marta Mas
Patrocinador: Consultoria AUDRIA

Aquest treball m’ha suposat moltes hores de feina i molt d’esforç, però ha tingut la seva recompensa. Vaig te- nir clar des del primer moment quin volia que fos el tema, ja que el tema dels nens amb dislèxia sempre m’ha cridat l’atenció, les característiques d’aquests nens, què motiva aquest trastorn i com poder ajudar-los.

Conec a diferents nens i nenes amb aquest trastorn i ara, m’ha ajudat a fixar-me més en la seva actitud i els puc entendre molt millor. El treball està dividit en diverses parts: la part teòrica on he pogut explicar la part més analítica i més teòrica del treball. A continuació hi ha la part pràctica dividida alhora en dues sec- cions; la part d’entrevistes a professionals, familiars i mestres i el seguiment d’un cas. Aquest últim aspecte m’ha aportat molta informació, ja que ha estat el punt clau per posar en pràctica el que havia après i esmentat anteriorment a la teoria.

El conjunt de tot m’ha servit per poder resoldre les meves hipòtesis inicials. A l’hora de realitzar aquest treball, un dels aspectes que més m’ha aportat personalment, ha estat conèixer a un nen amb aquesta dificultat. Poder pas- sar unes hores amb ell durant diferents dies i veure la seva capacitat acadèmi- ca, així com veure també, la capacitat dels altres nens de la seva classe. Amb ell he pogut llegir, escriure i realitzar di- ferents activitats i gràcies a això he pogut concloure el meu treball.